Tag: ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

เข้าใจโลก 2020 : ในแง่มุมที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ เพื่อการบริหารจัดการและผลกำไรที่ดีในอนาคตเข้าใจโลก 2020 : ในแง่มุมที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ เพื่อการบริหารจัดการและผลกำไรที่ดีในอนาคต

ยุค 2020 ถือเป็นจุดเปลี่ยนอะไรๆหลายอย่างในสังคมปัจจุบัน สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนแล้วในการประกอบธุรกิจก็จำต้องดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและความต้องการให้ผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเช่นนี้ สิ่งแรกที่จะเปลี่ยนความคิดของประชาชนหรือผู้คนในสังคม คือการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการของภาครัฐต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ความตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องนี้เองจะทำให้ความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งหากภาคธุรกิจสนใจจะต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ นอกจากเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่ผู้ประกอบการต้องรู้ มาขยายความเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนกันเลย  ประเด็นแรก ทัศนคติของผู้บริโภค  ทัศนคติของผู้บริโภคจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของแบรนด์มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การออกแบบและความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องเก็บไปคิดแล้วว่าจะทำอะไรให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภค เพราะการลงมือออกแบบ และแสดงออกทางด้านการตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ หรือจุดยืนของผู้บริโภคจะเป็นการกระตุ้นยอดขายของคุณนั่นเอง  ประเด็นที่สอง แสดงจุดยืน  จากผลการสำรวจพบว่าแบรนด์หรือสินค้าและบริการที่มีการแสดงจุดยืนทางการเมือง สอดคล้องไปตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะทำให้แบรนด์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ยิ่งการแสดงจุดยืนนั้นมี ‘คุณค่า’ ในการช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วจะยิ่งทำให้ประชาชนยินดีจ่ายเงินในราคาที่แพงมากขึ้นเพื่อสินค้าและบริการของพวกเขา ดังนั้น